Ulster Rugby v Zebre

ROB LYTTLE Wing

Centre ƏƒĺƏƒĺƐƖƖƐ ƐѶƐ1l Ɩƕh] ƐƐƖ u;Ѵ-m7 ƐƐ

Hooker ƏƔĺƏƖĺƐƖƖѵ

KYLE McCALL Prop

ƑѶĺƏƐĺƐƖƖƕ ƐƕƓ1l Ѷƒh] Ɛƕ —

ƏƑĺƏƐĺƐƖƖƑ Ɛƕѵ1l ƐƏѶh] 52 —

ƐѶƑ1l ƐƏƑh] ƐƑ —

LUKE MARSHALL

ADAM McBURNEY

ULSTER SQUAD 2018/19

†|_-Ѵ= ƐƒĺƏƒĺƐƖƖƕ ƐƕƖ1l ѶƔh] 22 —

Prop ƏƐĺƏƒĺƐƖƖƐ ƐƕѶ1l ƐƐƖh] ƐƓ u;Ѵ-m7 ƐƏ

Centre ƏѵĺƏѶĺƐƖƖƑ

Second Row ƐƖĺƏѵĺƐƖƖƔ

MARTY MOORE

ƐƖƓ1l ƐƏѶh] ƐƏƏ Ireland 3

ƐƖƐ1l ƐƏƒh] Ɛ —

JOHNNY McPHILLIPS

STUART McCLOSKEY

CALEB MONTGOMERY

Back Row ƑƑĺƏƓĺƐƖƖƐ ƐѶѶ1l ƐƏƔh] ƐƑ Ireland 26

IAN NAGLE Lock

Full Back ƏƔĺƐƏĺƐƖƖƑ ƐѶƏ1l Ѷƕh] 56 —

ALAN O’CONNOR Second Row ƐƏĺƏƖĺƐƖƖƑ

ƐƕĺƐƏĺƐƖѶѶ ƑƏƐ1l ƐƐƓh] 6 —

JORDI MURPHY

PETER NELSON

ƐƖƕ1l ƐƐƓh] ѶƏ —

Back Row ƑƐĺƏƖĺƐƖƖƒ ƐƖƒ1l ƐƐƓh] 23 —

TOM O'TOOLE Prop

JACK OWENS Wing

Prop ƏƔĺƐƏĺƐƖƖƒ ƐѶƒ1l ƐƐѶh] Ɛ —

MATTY REA

ƑƒĺƏƖĺƐƖƖѶ ƐѶƔ1l ƐƐƒh] ƐѶ —

ƏƓĺƐƏĺƐƖƖƔ ƐѶѶ1l ƖƓh] Ɛ —

TOMMY O’HAGAN

25

WWW.ULSTERRUGBY.COM

Made with FlippingBook - Online magazine maker